1. TableFever hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van haar klanten en consumenten.

TableFever zal de persoonsgegevens van haar klanten en consumenten uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de EU-Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ('GDPR') en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

2. Bij de aanbieding en uitvoering van haar diensten treedt TableFever op als verwerkingsverantwoordelijke.

2.a. Om een klant-restaurateur te kunnen opnemen in het online aanbod 'tafel zoeken', teneinde een profiel van de klant te kunnen aanmaken en op te nemen in de werking van de website, enerzijds, en m.o.o. klantenbeheer en facturatiedoeleinden, anderzijds, verwerkt TableFever volgende persoonsgegevens van haar klanten: (bedrijfs)naam en voornaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoon- en/of gsm-nummer, ondernemingsnummer, website, domeinnaam en rekeningnummer.

2.b. Om een beschikbare plaats bij een restaurant te kunnen boeken, om een cadeaubon zoals hierboven bedoeld te kunnen schenken of om een ticket aan te kopen ter bevestiging van een reservatie in een restaurant, verwerkt TableFever volgende persoonsgegevens van de consumenten: naam, voornaam, geboortedatum, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, allergenen, betalingsgegevens, gebruikersnaam, naam en voornaam van eventuele genodigden.

Bovenstaande gegevens zullen door TableFever worden gebruikt om de werking van de webapplicatie mogelijk te maken.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de klant of de consument partij is.

3. Met toestemming van de consument resp. de klant kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om de consument resp. de klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking van TableFever, nieuwe producten of diensten van TableFever en/of de restaurants.

3.a. Met toestemming van de klant-restaurateur kunnen de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden voor het versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard.

3.b. Met toestemming van de consument kunnen de persoonsgegevens overgemaakt worden aan een klant-restaurateur dan wel aan derden voor het versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard.

3.c. TableFever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen of lekken van persoonsgegevens bij derden of bij de bij haar aangesloten restauranthouders.

3.d. De klant en de consument hebben het recht om voormelde toestemming te allen tijde in te trekken.

4. De klant en de consument hebben het recht om TableFever te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens of beperking van de hen betreffende verwerking. Tevens hebben de klant en de consument het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze verzoeken kunnen verstuurd worden naar info@TableFever.comen zullen zo spoedig als mogelijk behandeld worden, tenzij dit onmogelijk is omwille van bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen of gerechtelijke procedures.

De klant en de consument hebben de mogelijkheid om met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens, met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

5. Bij een bezoek door een consument aan de website van de klant, meer bepaalde de bezoekingspagina toebehorend aan TableFever, worden volgende gegevens ingezameld voor statistische doeleinden: het geanonimiseerde IP-adres (geanonimiseerd via Google Analytics IP Anonymizing), de vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van de consultatie en welke pagina's werden bezocht. De consument zal zich bij het bezoek aan de website van TableFever akkoord verklaren met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. TableFever behoudt zich het recht voor om elk individu te blokkeren op haar webstek en/of webapplicatie wanneer deze van mening is dat de gedragscode overschreden is.

6. TableFever heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyreglementering wordt uitgevoerd. TableFever waarborgt een passende beveiliging van de persoonsgegevens en beschermt deze tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Op geen enkel moment kan aanspraak worden gemaakt op enige schadevergoeding van welke aard ook wanneer zou blijken dat er zich alsnog een datalek zou hebben voorgedaan. TableFever neemt alle redelijke maatregelen om onjuiste persoonsgegevens onverwijld te wissen of te verbeteren.

7. De door TableFever verzamelde persoonsgegevens van klanten en/of consumenten zullen door haar worden bijgehouden voor de duur van de overeenkomst waarbij de klant en/of consument partij is, voor de consument tot 10 jaar na de laatste bestelling, en voor de klant-restaurateur tot 10 jaar na het einde van de overeenkomst. In het geval de consument en/of de klant aan TableFever toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te gebruiken voor het verkrijgen van nieuwsberichten van informationele of promotionele aard, worden deze gegevens bijgehouden tot wanneer de klant en/of de consument zijn toestemming heeft ingetrokken.