Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TABLEFEVER

TableFever B.V.B.A.
9620 Zottegem,
Langendries 3A,
BTW nr. BE 0559.892.314
TEL +32 485 83 99 07

ALGEMEEN

TableFever b.v.b.a. met zetel te 9620 Zottegem, Langendries 3A, BTW nr. BE 0559.892.314, wil via het internet een platform aanbieden om op vlotte wijze tafels te reserveren bij aangesloten restaurants en brasserieën. Daartoe werd door TableFever b.v.b.a. een website ontwikkeld : www.tablefever.com via dewelke geïnteresseerden een tafel kunnen boeken bij alle aangesloten restaurateurs, hierna ook genoemd 'de klant' of 'de klanten'.

Met 'de consument' wordt diegene bedoeld die via de online- applicatie een tafel reserveert bij de klant.

Tevens biedt TableFever b.v.b.a. de consument ook de mogelijkheid om online cadeaubons aan te kopen voor bedragen naar keuze die inwisselbaar zijn bij een aangesloten restaurant naar keuze of een door de schenker van de cadeaubon gekozen restaurant.

Deze cadeaubons dienen binnen het jaar te worden verzilverd. Ze hebben een geldigheidsduur van één jaar na aankoop.

PRIVACYVOORWAARDEN

1.Om een beschikbare plaats bij een restaurant te kunnen boeken of om een cadeaubon zoals hierboven bedoeld te kunnen schenken, dient TableFever de identiteitsgegevens te verzamelen van de consument/klant : de naam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoon of GSM-nummer en het e-mailadres.

Deze gegevens zullen door TableFever b.v.b.a. slechts gebruikt worden om de werking van de webapplicatie mogelijk te maken nu zonder deze gegevens geen geldige reservering of aankoop mogelijk is.

TableFever en de klant hechten grote waarde aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van de klanten en/of consumenten.

TableFever b.v.b.a. en de restaurants zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante fingerende wettelijke voorschriften.

2.Met toestemming van de consument en/of klant kunnen de persoonsgegevens wel gebruikt worden om de klant en of consument te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking van TableFever, nieuwe producten of diensten van TableFever en/of de restaurants. Met toestemming van de klant/consument kunnen de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden of aan de aangesloten restaurateurs alsook aan de restaurants voor het versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard. TableFever b.v.b.a. en de aangesloten restaurants hebben alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.

De klant/consument heeft steeds een wettelijk recht om de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht zulks vereist zijn, verbindt de aangesloten restaurateur er zich toe binnen de vijf werkdagen aan het verzoek van de klant/consument gevolg te geven.

3.Bij een bezoek door een consument aan de website van de klant, meer bepaalde de bezoekingspagina toebehorend aan TableFever b.v.b.a., worden enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn het geanonimiseerde IP-adres (geanonimiseerd via Google Analytics IP Anonymizing), de vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van de consultatie en welke pagina's werden bezorgd.

De consument zal zich bij het bezoek aan de website van TableFever bvba akkoord verklaren met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. TableFever b.v.b.a. behoudt zich het recht voor om elk individu te blokkeren op haar webstek en/of webapplicatie wanneer deze van mening is dat de gedragscode overschreden is.

4.Alle verstrekte gegevens, beelden, paswoorden, log-ins, zijn exclusief eigendom van TableFever b.v.b.a. Op geen enkel moment kan aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding van welke aard ook wanneer zou blijken dat bijvoorbeeld bij de aankoop van cadeaubons, gegevens verloren zouden gaan. Zodra een betaling is uitgevoerd voor de aankoop van cadeaubons, kan door de klant/consument geen enkele aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie en/of terugbetaling van de gestorte gelden.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deel I : module webapplicatie "tafel zoeken".

1. TableFever b.v.b.a. verbindt er zich toe via zijn website www.tablefever.com binnen de twee weken na de ondertekening van dit contract, de aangesloten restaurateur op te nemen in zijn online aanbod "tafel zoeken".

Dit betekent dat binnen de 14 dagen na de ondertekening van het aansluitingscontract, bij de aangesloten restaurateur de mogelijkheid zal ontstaan online een tafel te boeken of een cadeaubon aan te kopen.

2. Elke klant zal op de website www.tablefever.com voorgesteld worden middels een wervende tekst waarin het restaurant wordt voorgesteld en desgevallend de specialiteiten van de chef en de keuken nader worden toegelicht.

Naast de wervende tekst zal de website www.tablefever.com desgevallend een verwijzing bevatten naar de eigen website van de klant.

TableFever b.v.b.a. verbindt er zich toe de pagina van de klant te voorzien van foto's van de locatie en enkele signatuurgerechten. Deze beelden zijn exclusief eigendom van TableFever b.v.b.a , zonder toestemming van TableFever mogen deze niet worden gebruikt.

3.Het contract tussen TableFever b.v.b.a. en de klant wordt aangegaan voor een termijn van 36 maanden, tenzij schriftelijk anders bepaald, en zal stilzwijgend worden verlengd tenzij een aangetekend schrijven TableFever b.v.b.a. bereikt uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van het contract. De bedragen vermeld op de voorkant van het contract, betreffen de aansluitingsprijs per jaar. TableFever b.v.b.a. verbindt er zich toe per kwartaal te zullen factureren. Opzegging of verkleining van de bestelde formule is niet mogelijk binnen de termijn van de 36 maanden. De gehele opdracht zal aangerekend worden zonder dat daar een uitzondering van gelijk welke aard op kan bestaan.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de vervaldag, heeft TableFever b.v.b.a. het recht de contractuele vergoeding in een keer op te vorderen, desgevallend via gerechtelijke weg.

TableFever b.v.b.a. behoudt zich het recht voor het profiel van de klant en/of de koppelingen via de website www.tablefever.com naar de klant offline te halen of te blokkeren bij contractuele wanprestatie. De aangesloten restaurateur kan in dat geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding onder welke vorm dan ook.

4. Iedere klacht met betrekking tot de naleving van het contract, dan wel met betrekking tot de profielpagina van de klant, dient bij aangetekend schrijven tot TableFever b.v.b.a. te worden gericht binnen de 8 dagen.

De kwartaalfacturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van TableFever b.v.b.a. te 9620 Zottegem, Langendries 3A. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan het aangesloten restaurant de verplichting op een intrest te betalen van 12 % met een minimum van 125 euro.

Door de ondertekening van dit contract, verklaart het aangesloten restaurant de verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

Alle betwistingen worden exclusief beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, desgevallend het Vredegerecht van het vierde kanton te Gent.

Deel II : de cadeaucheques

A.Bepalingen voor de consument/ gebruiker van de cadeaucheque.

1. De cadeaucheque geeft recht op het arrangement dat vermeld staat op de cadeaucheque, met dien verstande dat de inhoud van het arrangement per aangesloten restaurant kan verschillen.

Immers, de klant bepaalt zelf welke dienst/gerechten/menuformules aangeboden worden tegen welke prijs.

2. De cadeaucheque kan binnen het jaar na aankoop worden ingeleverd op dag en tijdstip naar keuze bij elk van de aangesloten restaurants dan wel bij het aangesloten restaurant naar keuze.

De consument kan de aangekochte cadeaucheque in geen geval en onder geen beding ten overstaan van TableFever b.v.b.a. inwisselen voor geld.

3.De vermelde prijzen op de cadeaucheque zijn uitgedrukt in euro en geven uitsluitend recht op het arrangement dat er op vermeld staat. Op de cheque is geen BTW van toepassing.

4.De cadeaucheque kan tot maximaal 14 dagen na aankoop in retour worden teruggenomen door degene die de cadeaucheque heeft aangekocht.

Eens op de cadeaucheque een keuze is gemaakt voor een bepaald aangesloten restaurant kan dit, behoudens het hierboven vermelde geval, niet meer gewijzigd worden.

5.De consument dient de cadeaucheque zorgvuldig te bewaren. In geen geval kan TableFever b.v.b.a. worden verplicht een duplicaat van de aangekochte cadeaucheque op te maken.

Evenmin zal TableFever b.v.b.a. ertoe gehouden zijn een nieuwe cadeaucheque aan de consument te leveren, noch de kosten van een verloren/gestolen/beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte cadeaubon in welke vorm dan ook te vergoeden. Met andere woorden : de cadeaucheque is eenmalig downloadbaar zonder dat daar enige uitzondering op gemaakt kan worden. Vervallen bonnen kunnen niet terugbetaald worden aan de consument/gebruiker. Ook wanneer een restaurant in falen gaat of niet meer samenwerkt met - , kan TableFever niet worden verantwoordelijk gesteld voor het uitschrijven van een nieuwe cadeaubon voor datzelfde restaurant.

6.Ingeval van overmacht heeft TableFever het recht om, naar eigen keuze, de koop van de cadeaubon te ontbinden dan wel de uitvoering/inruiling van de cadeaubon op te schorten, dit alles zonder betaling van een schadevergoeding.

TableFever b.v.b.a. behoudt zich alle recht hieromtrent voor.

Ingeval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van één van voornoemde handelingen, heeft TableFever b.v.b.a. het recht de koop van de cadeaubon te ontbinden dan wel de uitvoering van de cadeaubon op te schorten, zonder betaling van een schadevergoeding.

TableFever b.v.b.a. behoudt zich alle rechten voor.

7.Elke inbreuk zal het gevolg geven tot totale uitsluiting op de website van www.tablefever.com in zijn geheel. Elke inbreuk op de strafwet zal door TableFever b.v.b.a. onverwijld worden aangegeven bij de bevoegde instanties.

Deel III: Websites:

De restauranthouder blijft ten allen tijde eigenaar van zijn of haar website. Indien gewenst kan TableFever wel de overname doen richting DNS. Indien het restaurant zou beslissen om te stoppen met samenwerking met TableFever zal TableFever alles in het werk stellen om de verderzetting / overname zo accuraat en spoedig mogelijk te verzekeren.


B.Bepalingen voor de klant.

1.De aangesloten restaurateurs verbinden er zich toe de aangeboden cadeaucheques te aanvaarden van de consument en de consument te bedienen van het arrangement dat er tegenover staat.

De klant bepaalt zelf de invulling van het arrangement en kan dit desgevallend laten opnemen op de website www.tablefever.com of op de eigen webpagina.

2.De klant verbindt er zich toe de aangeboden cadeaucheques zo spoedig mogelijk terug te zenden en te facturen aan Tablefever bvba, minstens dient de factuur duidelijk het nummer te vermelden van de ontvangen cadeaucheque.

Bij ontvangst van de duidelijke factuur, desgevallend met de ontvangen cadeaucheques zal Tablefever bvba overgaan tot betaling. Tenzij er nog openstaande facturen verschuldigd zijn aan TableFever

3.In geen geval kan Tablefever bvba gehouden worden tot uitbetaling van gefactureerde cadeaucheques meer dan 18 maand na de uitgiftedatum van de cheques.

4.De klant kan onder geen beding en op geen enkel moment aanspraak maken op de waarde van niet aangeboden cadeaucheques.

Voor zover de cadeaucheques niet zijn aangeboden binnen hun geldigheidsduur of zijn gefactureerd binnen de 18 maand na de uitgiftedatum dient de waarde van de cadeaucheque als verworven te worden beschouwd door Tablefever bvba.

Deel III: Ticketverkoop aan consument mbt reservatie van een tafel.

A: Bepalingen voor de restauranthouder:

1. De aangesloten restaurants krijgen op wekelijkse basis de gelden uitbetaald die TableFever heeft verkregen van haar consument waarvoor zij heeft opgetreden in naam van en voor rekening van de restauranthouder. De gelden zullen worden gestort op het gekende rekeningnummer dewelke in het bezit zijn van TableFever.

B: Bepalingen voor de consument:

In sommige gevallen dient de consument een ticket aan te kopen ter bevestiging van haar reservatie in een restaurant. TableFever zal hierbij optreden in naam van en rekening voor de restauranthouder.

SLOTBEPALINGEN – EXONERATIE

TableFever b.v.b.a. verricht alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de website www.tablefever.com en op de uitgave van de cadeaubon. Alle op de website getoonde informatie is onder uitdrukkelijk voorbehoud van druk- of andere fouten.

TableFever b.v.b.a. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de cadeaubon en/of op de website www.tablefever.com.

TableFever b.v.b.a. doet alle mogelijke inspanningen om de webapplicatie online te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke technische storingen te wijten aan het internet of de internetprovider.

TableFever b.v.b.a. exonereert zich voor elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens TableFever b.v.b.a. via de website van tablefever.com.

De website van TableFever b.v.b.a. (www.tablefever.com) kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de consument en klant opgenomen. TableFever aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiend uit de inhoud van de website die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.